AML smernica len 99 EUR

Program boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti podľa zákona č. 297/2008 Z. z.

Povinné osoby sú okrem dole uvedeného aj:

Podnikatelia, ktorí majú oprávnenie vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu a podnikatelia, ak vykonajú obchod v hotovosti v hodnote najmenej v sume 10 000 EUR.

Advokát

Ak patríte do uvedených skupín podnikateľov, ste povinnou osobou a máte zákonnú povinnosť vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Notár

Program vlastnej činnosti je interným predpisom organizácie, ktorého úlohou je konkretizovať jednotlivé ustanovenia zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Realitný maklér

Účelom tohto interného predpisu je upraviť povinnosti a pracovné postupy podnikateľských subjektov a pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Účtovník

Okrem povinnosti vypracovať firemnú smernicu ukladá zákon povinným osobám aj povinnosť aktualizovať ju ak dôjde k zmene predmetu činnosti alebo pred začatím poskytovania nových produktov.

Audítor

Novinkou, ktorú zaviedla novela účinná od 15. 3. 2018, je schvaľovanie programu vlastnej činnosti štatutárnym orgánom povinnej osoby. To znamená, že po vypracovaní musí byť následne schválený štatutárom firmy.

Daňový poradca

Súčasťou obsahu firemnej smernice by mali byť aj metodické usmernenia pre povinné osoby, ktoré v závislosti od vykonávanej činnosti povinnej osoby vypracúva finančná polícia.

Realitné kancelárie a AML

V prípade realitných agentov hrozí, že ich zločinci využijú na pranie peňazí. Patria medzi niekoľko profesií, ktorých členovia môžu byť ovplyvnení zmenami zákona o boji proti praniu špinavých peňazí. Musím dodržiavať zákon o boji proti praniu špinavých peňazí? Zákon...

Smernica v boji proti praniu špinavých peňazí – Čo všetko obsahuje?

Hlavným cieľom smernice je vytvoriť centralizovaný a verejný register spoločností a ich konečných vlastníkov. Typickou metódou prania špinavých peňazí je vytvorenie neaktívnej spoločnosti, ktorá slúži ako prostriedok na rôzne finančné manévrovanie, existuje výlučne na...

Počuli ste o AML? Čo tento pojem znamená?

Pranie špinavých peňazí sa týka súboru postupov, zákonov a nariadení, ktorých cieľom je zastaviť prax generovania príjmov prostredníctvom nezákonných činností. Aj keď zákony proti praniu špinavých peňazí pokrývajú relatívne obmedzený počet transakcií a zločinecké...

Píšte alebo volajte na 0919 888 880 pre viac info